menu.svg
adobestock_137631676.jpeg


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Úvodní informace

Obchodní společnost JTH Group a.s., IČO: 27339734, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1832 (dále jako „Společnost“) jako provozovatel webových stránek www.jth.cz (dále jen „Webové stránky“) Vás jako jejich návštěvníka informuje o  zpracování osobních údajů, k nimž dochází v souvislosti s Vaší návštěvou Webových stránek, tj. účelu, rozsahu, době a právním titulu zpracování osobních údajů (včetně přístupu k nim) a rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů Společností.Právní předpisy

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/67 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).


Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však jeden (1) rok po Vaší poslední návštěvě Webových stránek nebo do doby, než soubory cookies odstraníte ze svého internetového prohlížeče.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů Společností je identifikovat Vás jako vracejícího se návštěvníka webových stránek, analyzovat chování návštěvníků našich webových stránek, zlepšit komunikaci a strukturu našich webových stránek. Toto zpracování se provádí pouze v případech, kdy nám k němu udělíte Váš souhlas ve formě aktivace jednotlivých typů cookies.

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
- číslo IP adresy,
- informace o tom, jak se našich webových stránkách pohybujete.


Právní titul pro zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů:
- oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (pouze kategorie nutných cookies),
- souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (ostatní cookies).


Cookies

Společnost používá pro správné fungování Webových stránek soubory cookies. Cookie je malý soubor znaků uložený na Vašem počítači při Vaší návštěvě Webových stránek. Cookies umožňují rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv. Pokud pro návštěvu Webových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají počítači zapamatovat si Vámi navštívené stránky a Vaše nastavení stránek.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů si můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace můžete použít nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, bude Společnost vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany serverů Společnosti.

Cookies využívá Společnost k identifikaci uživatelů s podobnými zájmy k zobrazování relevantnějších reklam. Cookies nevyužívá Společnost k jiným než čistě technickým účelům, pracuje s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

V rámci remarketingu využívá Společnost kromě cookies také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků shora Webových stránek za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.


Přístup k osobním údajům

K osobním údajům mají přístup pouze Společnost a osoby, které jsou ve vztahu k ní v právním poměru nebo zpracovatelé na základě smluvního vztahu se Společností (např. externí správce Webových stránek či společnost Google) a pouze za stanoveným účelem zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými Společností podléhají interním bezpečnostním předpisům Společnosti.

Společnost může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem návštěvníků Webových stránek.


Práva subjektu údajů


Každý návštěvník Webových stránek má jako subjekt údajů podle Nařízení zejména tato práva:

- právo na přístup k osobním údajům dle článku 15 Nařízení a § 28 Zákona - subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům;
- ochrana práv dle § 29 Zákona - každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat Společnost o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů);
- právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování dle článku 16, 17 a 18 Nařízení - subjekt údajů má právo požádat Společnost o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Společnosti;
- právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 77 Nařízení - subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, přičemž tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz.


Kontaktní údaje pro subjekt údajů

Pro výkon shora uvedených práv může každý návštěvník Webových stránek kontaktovat Společnost na e-mailu gdpr@jth.cz nebo písemně na adrese Společnosti: JTH Group a.s., Krupská 33/20, 415 01 Teplice.